Heeft u reeds aangifte gedaan bij de Politie? Wij vragen u om een kopie van uw aangifte (en eventueel bijbehorend afschrift) naar ons te sturen.

1. Als XSbyte een klacht ontvangt, bevestigt XSbyte zo snel mogelijk het ontvangst bij de melder. XSbyte controleert de gegevens voor zover mogelijk. Bij ontbrekende of onjuiste gegevens, die door melder zijn verstrekt via het klachtenformulier, laat XSbyte de melder de aanvullende gegevens verstrekken.

2. Blijkt de informatie niet of niet meer online te staan, of wordt deze bij een ander gehost, dan informeert XSbyte de melder hierover. De klacht is dan afgehandeld.

3. Als de melder de Klant nog niet eerder heeft benaderd, stelt XSbyte de klant in kennis en geeft hierbij een termijn van twee werkdagen om te reageren, XSbyte informeert de melder hierover. XSbyte geeft een eventueel antwoord van de Klant door aan de melder. De melder kan vervolgens naar XSbyte reageren of hij/zij het eens is met de reactie (en eventueel genomen stappen). Zo ja, dan is de klacht afgehandeld. XSbyte informeert de Klant hierover. Indien niet binnen de gestelde termijn is gereageerd door de klant, doorloopt XSbyte de volgende stappen.

i. Als de melder heeft gevraagd om verwijdering van het materiaal, maar de Klant niet bereid blijkt zelf de informatie te verwijderen of aan te passen, dan maakt XSbyte een eigen inschatting:

– Als XSbyte van mening is dat de klacht terecht is, verwijdert of blokkeert XSbyte het materiaal en informeert XSbyte de Klant en melder dat dit is gebeurd. XSbyte motiveert het weghalen naar de Klant toe. De klacht is dan afgehandeld.

– Als XSbyte van mening is dat de klacht onterecht is, informeert XSbyte de melder hierover, met eventuele motivatie. De klacht is dan afgehandeld.

ii. Als de melder heeft gevraagd om identificatie van de Klant, maar de Klant zich niet bekend wil maken naar de melder, dan maakt XSbyte een eigen inschatting:

– Als XSbyte van mening is dat de klacht terecht is en de melder een reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan verstrekt XSbyte naam en indien nodig adresgegevens (vestigingsgegevens) van de Klant aan de melder en informeert XSbyte de Klant hierover. De klacht is dan afgehandeld.

– Als XSbyte zelf van mening is dat de klacht onterecht is, of de melder geen reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan informeert XSbyte de melder hierover. De Klant zal hiervan bericht krijgen. De klacht is dan afgehandeld.

4. Indien er sprake is van een spoedmelding zal XSbyte zo spoedig mogelijk de bovenstaande punten doorlopen. De melder dient een spoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal de XSbyte bepalen of de melding wordt behandeld volgens de spoedprocedure. Er kan binnen enkele uren actie worden ondernomen indien de benodigde informatie en motivatie volledig en correct zijn aangeleverd.


Vul het formulier hieronder in om misbruik te melden

Splits e-mailadressen met een komma.